ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “การปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม “การปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr. Yanika Kowitlawakul จาก National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ เป็นวิทยากรหลักในบรรยายและฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยจัดการประชุมเป็นภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์  และพยาบาลผู้สนใจที่เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ และมีแนวทางในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (Information Literacy)  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดโครงการ"การปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล"  กำหนดการ และสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxo1rG8uDbVggQQxN812DVF_gnB5pomUCKEexdlLWBCD4Ckg/viewform  หรือสแกน QR Code                                       

                                                                  messageImage_1549876112020.jpgผู้เข้าชม 205 คน UPDATE วันที่ 3/11/2019 2:34:10 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin