พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

1.     ชื่อหลักสูตร        พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Master  of  Nursing  Science  Program in Community  Health  Nurse  Practitioner

2.     ชื่อปริญญา         พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ชื่อเต็ม               Master of Nursing Science (Community Health Nurse Practitioner)

ชื่อย่อ                พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

M.N.S. (Community Health Nurse Practitioner)  


ปรัชญา
ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

ปรัชญาของหลักสูตร  

  การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งใน   องค์ความรู้เฉพาะสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรและการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและชุมชน โดยจัดให้ผู้เรียนและผู้สอนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนโดยฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ตลอดจนมีการฝึกฝน             ให้ผู้เรียนทำวิจัยหรือใช้ผลงานวิจัยในการดูแลสุขภาพของชุมชน ในการจัดการศึกษาดังกล่าวจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งคำนึงถึงความสุขและความสะดวกของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพในเวลาที่กำหนด

  มหาบัณฑิตทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนจะต้องมีศักยภาพในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงสามารถพัฒนา จัดการ และกำกับการดูแลบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ  ดูแลและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ วัยรุ่น ผู้สูงอายุ มารดาและทารกในชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อน  มีความสามารถในการประสานงาน การเสริมสร้างพลังอำนาจ การสอนและฝึกทักษะให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว การเป็น

พี่เลี้ยงในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้อื่น การให้คำปรึกษา การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การจัดการและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การทำวิจัย รวมทั้งมีความสามารถในการให้เหตุผลทางจริยธรรม และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงค์  ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนจะมีคุณสมบัติดังนี้

            1.1  มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน เป็นผู้ชี้นำความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม และมีทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาล

เวชปฏิบัติชุมชน

            1.2  มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ สุขภาวะ และปัญหาสุขภาพของประชาชน

            1.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคลและชุมชนได้อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

            1.4 สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยการทำวิจัย จัดทำโครงการแก้ปัญหา/พัฒนาบริการสุขภาพ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ หรือนวัตกรรมทางการพยาบาล และเผยแพร่ผลงานได้อย่างมีมาตรฐาน

            1.5 มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการและสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

            1.6 มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

            1.7 มีทักษะในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม การร่วมมือกับทีมสุขภาพ ผู้นำชุมชนและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ใช้บริการและชุมชน

            1.8 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพในชุมชน และค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน     

1.9 สามารถปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคลและชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อนบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรม ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร

จํานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตรศึกษาจำนวน  42 หน่วยกิต โดยจำแนกเป็น

1)  แผน ก แบบ ก 2 ศึกษาจำนวน 5 ชุดวิชา และทำวิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต

2)  แผน ข ศึกษาจำนวน 6 ชุดวิชา และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน  ก แบบ ก 2   มีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

       . หมวดวิชาแกน                                            2  ชุดวิชา                     (12    หน่วยกิต)

       . หมวดวิชาเฉพาะ                                          2  ชุดวิชา                     (12    หน่วยกิต)

       ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                       1  ชุดวิชา                     (6      หน่วยกิต)

       . วิทยานิพนธ์                                                                                 (12    หน่วยกิต)

       .  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต                                           (ไม่นับหน่วยกิต)

แผน      มีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

       . หมวดวิชาแกน                                            2  ชุดวิชา                     (12    หน่วยกิต)

       . หมวดวิชาเฉพาะ                                          3  ชุดวิชา                     (18    หน่วยกิต)

       ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                       1  ชุดวิชา                     (6      หน่วยกิต)

       .  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                                    (6   หน่วยกิต)

       . การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต                                            (ไม่นับหน่วยกิต)

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามีดังนี้

 

2.2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง

2.2.2  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

2.2.3  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพยาบาลในหน่วยงานด้านสุขภาพหรือในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2.2.4  มีวุฒิประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติจากหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง

2.2.5  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน

2.2.6  มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ 

2.2.7  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.2.8  ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

 

ผู้เข้าชม 18233 คน UPDATE วันที่ 11/12/2014 3:38:38 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin