การจัดการความรู้  (Knowledge Management)

                       1238940180.gif    การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                       1238940180.gif    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

                       1238940180.gif    แผนการจัดการความรู้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558

          

1238930189.gif  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการผลิตบัณฑิต  1238930189.gif

                        กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง"แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
                     ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา" ครั้งที่ 1
  วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                              1238940180.gif  การนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานฯ"

                              1238940180.gif   สรุปรายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานฯ"

             

                       กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง"แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

                       ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา" ครั้งที่ 2  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 

                            1238940180.gif  การนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานฯ"

                            1238940180.gif  สรุปรายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานฯ"

                            1238940180.gif  แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์


1238930189.gif  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการวิจัย  1238930189.gif 

                   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก"
                    วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2558
       
         

                         การนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ"

                                   1238940180.gif  - ดร.วัฒนี วัฒนวิกย์กิจ

                                  1238940180.gif   - รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย

                                  1238940180.gif   สรุปรายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ"

                                 1238940180.gif    แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

                                 
ผู้เข้าชม 955 คน UPDATE วันที่ 3/29/2016 6:36:24 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin