หน่วยเลขานุการกิจ  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


กาญจนา ประกิตติกุล3.jpg
นางกาญจนา  ประกิตติกุล
Mrs.Kanchana  Prakittikul

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานเลขานุการกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
e-mail; nursing.stou@gmail.com
Tel. +66 2504 8036-7
004A-นพมาศ มะมะเลิศ-[พบ.jpg
นางนพมาศ  ยะมะเลิศ
Mrs.Noppamas Yamalerd


เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป ชำนาญการ  
งานบัณฑิตศึกษา: แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
e-mail; add.noppamas@gmail.com
Tel. +66 2504 8096
005B-ธัญลักษณ์ ครรชิตานุรักษ์-[พบ.jpg
นางธัญญลักษณ์  ครรชิตานุรักษ์
Mrs.Thanyalak  Kultchitanuruk


พนักงานธุรการ
งานบัณฑิตศึกษา: แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
e-mail; tkruawong@gmail.com
Tel. +66 2504 8096
นพศร หึนกระโทก-2-2นิ้ว.jpg
นางนพศร  หึนกระโทก
Mrs.Noppasorn  Huenkratok

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป  
งานบัณฑิตศึกษา: แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
งานชุดวิชา 51208, 51206 และ 51309
e-mail; ngamroek@gmail.com
Tel. +66 2504 8036-7
นฤมล สำเภาเงิน3.jpg
นางนฤมล  สำเภาเงิน
Mrs.Naruemol  Sampaongen

พนักงานธุรการ
งานธุรการ
e-mail; yay_aeey@hotmail.com
Tel. +66 2504 8036-7
006A-กุลธิดา กะถาไชย-[พบ].jpg
นางสาวกุลธิดา  กะถาไชย
Miss Kunlathida  Kathachai

เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
งานชุดวิชา 51102, 51103 และ 51201
e-mail; kunlatida2529@gmail.com
Tel. +66 2504 8036-7
ตี๋.jpgนายภูวรินทร์  บุญญาพุทธเศรษฐ


พนักงานขับรถ
ผู้เข้าชม 3833 คน UPDATE วันที่ 12/12/2018 8:40:39 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin