การศึกษาดูงานองค์กร/ สถาบันการศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 15-20 ก.ค.55 *Download เอกสาร


1.  การศึกษาดูงานองค์กร/ สถาบันการศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 15-20 ก.ค.55      *Download เอกสาร


2.   โครงการศึกษาดูงานและร่วมมือทางวิชาการกับสภาการพยาบาลและโรงพยาบาลประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
       ระหว่างวันที่  24-27 ตุลาคม  2557  
    *รายละเอียด
ผู้เข้าชม 1612 คน UPDATE วันที่ 11/23/2015 2:38:07 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin