โครงการการปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความทันสมัยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนานาชาติ จึงได้จัดโครงการ “การปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr.Yanika Kowitlawakul จาก National University of Singapore เป็นวิทยากรในบรรยายและฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

              ผู้เชี่ยวชาญ 1.jpg          ผู้เชี่ยวชาญ 2.jpg

              ผู้เชี่ยวชาญ 7.jpg          ผู้เชี่ยวชาญ 3.jpg

              ผู้เชี่ยวชาญ 4.jpg          ผู้เชี่ยวชาญ 5.jpg

              ผู้เชี่ยวชาญ 6.jpg          ผู้เชี่ยวชาญ 8.jpgผู้เข้าชม 17 คน UPDATE วันที่ 7/10/2019 9:56:22 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin