ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2561

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางเพชรรัตน์  ทัดเทียม 2) นางมนัสชกรณ์  พิชัยจุมพล และ 3) นางจิรวรรณ์  ประคีตวาทิน ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2561
                           thesis award 2561-1.jpg       thesis award 2561-2.jpg  


ติดตามข่าวสารของสาขาวิชาฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/nursestou/
ผู้เข้าชม 236 คน UPDATE วันที่ 11/23/2018 3:17:00 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin