พันธกิจ

       พันธกิจที่ 1  จัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์
       พันธกิจที่ 2  ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพแก่สมาชิกในวิชาชีพและประชาชน
       พันธกิจที่ 3  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
       พันธกิจที่ 4  ทำนุบำรุง สนับสนุน และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้เข้าชม 1582 คน UPDATE วันที่ 11/17/2015 3:58:56 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin