พันธกิจ

    พันธกิจที่ 1  จัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ


    พันธกิจที่ 2  ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพแก่สมาชิกในวิชาชีพและประชาชน


    พันธกิจที่ 3  ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการพยาบาลสุขภาพ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง


    พันธกิจที่ ทำนุบำรุง สนับสนุน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    พันธกิจที่ 5  พัฒนาองค์กร       

      

 

ผู้เข้าชม 1910 คน UPDATE วันที่ 11/20/2018 1:59:49 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin