ประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ ในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. ร่วมกับสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ ในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อยู่ระหว่างดำเนินการขอหน่วย CNEU จากสภาการพยาบาล)

 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมนำเสนอ poster เพื่อประกวดชิงรางวัล โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับการตีพิมพ์บทความลงในวารสารพยาบาลสาธารณสุขฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ค่าลงทะเบียน

1. สมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขฯ                                         1,500                   บาท

2. นักศึกษาหรือศิษย์เก่าของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                       1,700                   บาท

มสธ. หรือ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ผู้ที่สนใจทั่วไป                                                                   1,900                   บาท


สมัครลงทะเบียนได้ที่ ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/dvgVHbYWkFnCG7GP7 

                                                                                 ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ seamless.png

การชำระค่าลงทะเบียน  โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.”

                              เลขที่บัญชี 147-0-00122-5

แจ้งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Email: seamlessconference@gmail.com หรือ Fax: 02-5032620 หรือ ID Line

                                73879.jpg

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พรณิศา แสนบุญส่ง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. โทร 06-1713-6942, 02-503-8036-37


S__238388711.jpg


S__238388811.jpg

ผู้เข้าชม 217 คน UPDATE วันที่ 6/10/2019 1:31:33 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin