รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

      icon_hot.gif ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
              
             - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 55 คน  ดังนี้  
                1. สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล  จำนวน  30  คน    NB96.gifเอกสารแนะนำหลักสูตร    NB96.gif  แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
                2. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  จำนวน  25  คน
  
                "เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ระหว่าง 2 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2562" 


            1238940180.gif Download ใบสมัคร


                   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับ 2 แขนงวิชา ดังนี้

                1. สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์)     (เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 6 พ.ค.2562)

                คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

                1.1 สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาล ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง

                1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

                1.3 มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการในองค์กรด้านสุขภาพในภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 2 ปี

                1.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน

                1.5 มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่เป็นปัจจุบัน

                1.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

                หมายเหตุ กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณี    

                2. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์)

                คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

                1.1 สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง

                1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

                1.3 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพยาบาลในหน่วยงานด้านสุขภาพ หรือในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

                1.4 มีวุฒิประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จากหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง

                1.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้

                1.6 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน

                1.7 มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

               หมายเหตุ กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณี 


                    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm
ผู้เข้าชม 6496 คน UPDATE วันที่ 5/1/2019 6:31:27 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin