คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

      - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

       -  เอกสารหมายเลข 1 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัย 

      - เอกสารหมายเลข 2 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

     - เอกสารหมายเลข  3   เอกสารชี้แจงผู้ร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ใหญ่

     - เอกสารหมายเลข  4   แบบคำยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ใหญ่

     - เอกสารหมายเลข  5  เอกสารชี้แจงและคำยินยอมของผู้ร่วมโครงการวิจัย สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี

    - เอกสารหมายเลข  6  เอกสารชี้แจงและคำยินยอมของผู้ร่วมโครงการวิจัย สำหรับวัยรุ่นอายุมากกว่า 12 น้อยกว่า 18  ปี

    - บันทึกข้อความ แก้ไขโครงการวิจัยตามความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

   - แบบฟอร์ม(แก้ไขโครงการวิจัยตามมติผู้ทรงคุณวุฒิฯ)


       -  ตัวอย่างเอกสารหมายเลข  1   บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

       -  ตัวอย่างเอกสารหมายเลข  2  แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

       -  ตัวอย่างเอกสารหมายเลข  3  เอกสารชี้แจงผู้ร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ใหญ่

      -  ตัวอย่างเอกสารหมายเลข   4  แบบคำยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ใหญ่

ผู้เข้าชม 1022 คน UPDATE วันที่ 5/18/2018 4:55:55 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin