คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

      - เอกสารหมายเลข 1  ตัวอย่างบันทึกข้อความ

     - เอกสารหมายเลข 2  แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

     - เอกสารหมายเลข 3  เอกสารชี้แจงผู้ร่วมโครงการวิจัย

     - เอกสารหมายเลข 4  เอกสารยินยอมที่เป็นนักศึกษา

     - เอกสารหมายเลข 5  เอกสารชี้แจงและคำยินยอมของผู้ร่วมโครงการวิจัย สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี

     - เอกสารหมายเลข 6  เอกสารชี้แจงและคำยินยอมของผู้ร่วมโครงการวิจัย สำหรับวัยรุ่นอายุมากกว่า 12 น้อยกว่า 18  ปี

แบบฟอร์มแก้ไข

     - บันทึกข้อความแก้ไข

     ตารางแก้ไขตามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ

ตัวอย่าง

           -   ตัวอย่างเอกสารหมายเลข  1 

               ตัวอย่าง  1.1

         

           -  ตัวอย่างเอกสารหมายเลข  2  

               ตัวอย่าง  2.1 

               ตัวอย่าง  2.2


           -  ตัวอย่างเอกสารหมายเลข  3  

              ตัวอย่าง  3.1

              ตัวอย่าง  3.2 

              ตัวอย่าง  3.3 


           -  ตัวอย่างเอกสารหมายเลข   4  

              ตัวอย่าง  4.1

              ตัวอย่าง  4.2

              ตัวอย่าง  4.3

ผู้เข้าชม 1800 คน UPDATE วันที่ 7/19/2019 3:15:24 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin