การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ผู้เข้าชม 302 คน UPDATE วันที่ 8/11/2017 2:29:40 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin