คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

      - เอกสารหมายเลข 1 ตัวอย่างบันทึกข้อความ

     - เอกสารหมายเลข 2 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

     - เอกสารหมายเลข  3   เอกสารชี้แจงผู้ร่วมโครงการวิจัย 

     - เอกสารหมายเลข  4   เอกสารยินยอมที่เป็นนักศึกษา

     - เอกสารหมายเลข  5  เอกสารชี้แจงและคำยินยอมของผู้ร่วมโครงการวิจัย สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี

     - เอกสารหมายเลข  6  เอกสารชี้แจงและคำยินยอมของผู้ร่วมโครงการวิจัย สำหรับวัยรุ่นอายุมากกว่า 12 น้อยกว่า 18  ปี

แบบฟอร์มแก้ไข

     - บันทึกข้อความแก้ไข

     ตารางแก้ไขตามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ

ตัวอย่าง

           -   ตัวอย่างเอกสารหมายเลข  1 

               ตัวอย่าง  1.1

         

           -  ตัวอย่างเอกสารหมายเลข  2  

               ตัวอย่าง  2.1 

               ตัวอย่าง  2.2


           -  ตัวอย่างเอกสารหมายเลข  3  

              ตัวอย่าง  3.1

              ตัวอย่าง  3.2 

              ตัวอย่าง  3.3 


           -  ตัวอย่างเอกสารหมายเลข   4  

              ตัวอย่าง  4.1

              ตัวอย่าง  4.2

              ตัวอย่าง  4.3

ผู้เข้าชม 1715 คน UPDATE วันที่ 2/28/2019 3:27:26 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin