รายงาน SAR 2557

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ ซีเอไอ (CAI)

การบริหารและการจัดการ

รายงานการจัดการความรู้ วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557
ผู้เข้าชม 1101 คน UPDATE วันที่ 9/18/2014 10:35:37 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin