เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติ จึงมีนโยบายเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)เสนอ ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล เป็นผู้บรรยาย อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาฯได้มีการดำเนินงานภายใต้หลักคุณธรรมและมีความโปร่งใส ยุติธรรม และเท่าเทียม ดังนี้

1.    บริหารงานของสาขาวิชาฯ ด้วยรูปแบบของคณะกรรมการประจำสาขาวิชาฯ

2.    กำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อแสดงถึงคุณธรรม และความโปร่งใส

3.    มอบหมายงานให้แก่บุคลากรทุกระดับในสาขาวิชาฯ ตามหน้าที่อย่างเท่าเทียม และยุติธรรม

4.    จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบหลักฐานและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวแทนของข้าราชการและพนักงานทุกระดับ

5.    จัดทำเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนการประเมินผลทุกครั้ง

6.    จัดทำเอกสารหลักฐานผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นลายลักษณ์อักษร

7.    ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยบุคลากรทุกระดับ  

8.    ประเมินผลการดำเนินการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบติงานและปรับปรุงแก้ไขให้มีความโปร่งใสและยุติธรรม

9.    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของสาขาวิชาฯ ผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


                  001.jpg        004.jpg

                  003.jpg        002.jpg

                  006.jpg        005.jpg

ผู้เข้าชม 86 คน UPDATE วันที่ 6/12/2019 11:57:17 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin