การจัดการความรู้  (Knowledge Management) new-icon.gifimages1.jpg

              การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการผลิตบัณฑิต       
                                           
          เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน TQF"  วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2559               ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้        http://nursing.stou.ac.th/images/ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต/


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการวิจัย

          เรื่อง "เทคนิคการรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ"   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
                  
           - การนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย      ผศ.ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์
                                                        

                                                                       

            ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้       http://nursing.stou.ac.th/images/ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย/ผู้เข้าชม 848 คน UPDATE วันที่ 6/5/2017 10:35:45 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin