ยินดีต้อนรับที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ในการมาศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) (สัญจร) ในการมาศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และผู้ช่วยศาสตรจารย์ วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ หัวหน้าศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยาย รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ (1406) ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                             ทคพย1.jpg  ทคพย2.jpg

                             ทคพย3.jpg  ทคพย4.jpg

                             ทคพย9.jpg  ทคพย10.jpg

                             ทคพย5.jpg  ทคพย11.jpg

                             ทคพย6.jpg  ทคพย7.jpg

                             ทคพย8.jpg  ทคพย12.jpg

ผู้เข้าชม 103 คน UPDATE วันที่ 3/27/2019 3:35:21 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin