วิสัยทัศน์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จะเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาพยาบาลในระบบการศึกษาทางไกล  มุ่งผลิตบุคลากรพยาบาลที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผู้เข้าชม 1684 คน UPDATE วันที่ 11/20/2018 1:53:46 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin