รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2561 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

new-icon.gif รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก  จำนวน 1 เรื่อง

       วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีเพื่อประสานการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจร่วม

       สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

       นักศึกษา นางเพชรรัตน์  ทัดเทียม

       อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์

 

new-icon.gif รางวัลวิทยานิพนธ์ดี  จำนวน 2 เรื่อง

  1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

       สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

       นักศึกษา นางมนัสชกรณ์  พิชัยจุมพล

       อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา  หนุ่ยศรี

 

 2. วิทยานิพน์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีไตเสื่อมในชุมชน

       สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

       นักศึกษา นางจิรวรรณ์  ประคีตวาทิน

       อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์


 new-icon.gif ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ประจำปี 2561

ผู้เข้าชม 218 คน UPDATE วันที่ 11/21/2018 3:36:06 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin