คลังความรู้

1.  รายงานผลโครงการศึกษาดูงานและร่วมมือทางวิชาการกับสภาการพยาบาลและโรงพยาบาล
     ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ระหว่างวันที่ 24-27 ต.ค.2557

      รายละเอียด

2. รายงานผลโครงการ "การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยหลักธรรมานามัย" ณ ประเทศออสเตรเลีย

        สรุปสาระสำคัญโครงการอบรม "การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยหลักธรรมานามัย"

        การนำเสนอ

 3. รายงานผลโครงการ "การพัฒนาทักษะการสร้างเสริมสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ" ณ ประเทศออสเตรเลีย

     การเผยแพร่บทความ

4. รายงานผลโครงการ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Mini Master in HR Management)"

    รายละเอียด

5. รายงานผลโครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร"

    รายละเอียด


ผู้เข้าชม 1063 คน UPDATE วันที่ 12/1/2016 10:08:50 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin