โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562 แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือพัฒนางานวิชาการ รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาครึ่งแรกของปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี โดยบรรยากาศการทำงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี

od1.jpg od4.jpg
od2.jpg od3.jpg
od6.jpg od7.jpg
ผู้เข้าชม 100 คน UPDATE วันที่ 4/24/2019 11:17:11 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin