คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและ หน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการสอนการวัดผล และการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

                                        

 คณะกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหาร และวิชาการของสาขาวิชา และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย 

 

        

 

ผู้เข้าชม 2658 คน UPDATE วันที่ 2/28/2019 3:34:32 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin