การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบความรู้ ครั้งที่ 3/2560

http://tempuri.org/tempuri.html
ผู้เข้าชม 397 คน UPDATE วันที่ 8/19/2017 1:55:13 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin