คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

                            PSU-1.jpg   PSU-2.jpg

ติดตามข่าวสารของสาขาวิชาฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/nursestou
ผู้เข้าชม 227 คน UPDATE วันที่ 11/23/2018 3:16:39 PM





ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin