ระดับปริญญาโท

       NB42.gif   ระบบบริการนักศึกษา มสธ. STOU e-Learning 
                          (Supportive English Enrichment Program)

          NB42.gif     ตารางการจัดอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin ประจำปี 2561


 1238930189.gifแผนกิจกรรมการศึกษา

  

 1238930189.gifทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์

                   การให้วิทยานิพนธ์ ประจำปี 2561

                             แบบเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


  1238930189.gifการสำเร็จการศึกษา

         

 1238930189.gifแบบฟอร์มต่าง ๆ
                             Link แบบฟอร์ม (สำนักบัณฑิต)

     

  


       

ผู้เข้าชม 29019 คน UPDATE วันที่ 3/11/2019 2:30:55 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin