ระดับปริญญาโท

           NB42.gif  ตารางการจัดอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin ประจำปี 2561


1238930189.gifแผนกิจกรรมการศึกษา

   


 1238930189.gifทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์

    - การให้วิทยานิพนธ์ ประจำปี 2561

    - แบบเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

     

    1238930189.gifการสำเร็จการศึกษา
         


    1238930189.gifแบบฟอร์มต่าง ๆ

     

  


       

ผู้เข้าชม 26046 คน UPDATE วันที่ 5/3/2018 9:45:27 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin