ระดับปริญญาโท


ตารางการจัดอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin ประจำปี 2561


แผนกิจกรรมการศึกษา

       แผนกิจกรรมชุดวิชา  51794    ภาคการศึกษาที่ 1/2560

      แผนกิจกรรมชุดวิชา 89798 วิทยานิพนธ์ 1-2  ภาคการศึกษาที่ 1/2560

            - แจ้งภาระชุดวิชา 89798 วิทยานิพนธ์ 1-2 ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์

    -

     

    การสำเร็จการศึกษา
         


    แบบฟอร์มต่าง ๆ

        2. แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

        3. แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ  1238940180.gif 

        4. แบบส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ  1238940180.gif

        5. แบบคำร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ  1238940180.gif 

       6. แบบเสนอขอใช้ทรัพยากรในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ  1238940180.gif

       7. แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  1238940180.gif   

   

     

  


       

ผู้เข้าชม 24636 คน UPDATE วันที่ 12/14/2017 10:00:47 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin