สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นถึงความสําคัญของโรคเรื้อรัง (Chronic diseases) ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามสุขภาพและระบบการดูแลสุขภาพไปทั่วโลก จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” (Seamless Continuity of Care Management for Chronic Diseases in Cultural Diversity Context) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรในบรรยายและอภิปราย ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                       seamless 01.jpg        seamless 02.jpg
                       seamless 03.jpg        seamless 09.jpg
                       seamless 10.jpg        seamless 11.jpg
                       seamless 12.jpg        seamless 04.jpg
                       seamless 05.jpg         seamless 06.jpg


ผู้เข้าชม 35 คน UPDATE วันที่ 7/25/2019 5:03:13 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin