ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับ รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้วิทยะฐานะตำแหน่ง Senior Fellow ของ Advance HE ประเทศอังกฤษ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับ รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ผู้ผ่านการพัฒนาเป็นบุคลากรมืออาชีพด้านการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลของ Advance HE ประเทศอังกฤษ ได้วิทยะฐานะตำแหน่ง Senior Fellow อีกหนึ่งท่านของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                sf1.jpg   sf5.jpg

                               sf3.jpg   sf4.jpg
ผู้เข้าชม 181 คน UPDATE วันที่ 1/31/2019 8:41:32 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin