ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวอนามัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี, รองศาสตรจารย์ ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3052) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                       cmu6.jpg           cmu5.jpg

                       cmu4.jpg           cmu1.jpg

                       cmu3.jpg           cmu2.jpg

ผู้เข้าชม 87 คน UPDATE วันที่ 5/10/2019 9:25:15 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin