ผู้บริหารประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร

ผู้บริหารประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
DSC_4095-01.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
Associate Professor Dr. Somjai  Puttapitukpol

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


001_สุทธิพร มูลศาสตร์-002-2in.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์
Assistant Professor Dr. Sutteeporn  Moolsart

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์008_มุกดา ตันชัย-002-2in.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา  หนุ่ยศรี
Associate Professor Dr. Mukda  Nuysri

กรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
รศ.บุญทิพย์ สิริธรังศรี 2นิ้ว.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี
Associate Professor Dr. Boontip  Siritarungsri

กรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์เรณุการ์  ทองคำรอด 2 นิ้ว.jpg
อาจารย์ ดร.เรณุการ์  ทองคำรอด 
Dr. Renukar  Thongkhamrod

กรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ. ดร.อารี  ชีวเกษมสุข.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  ชีวเกษมสุข
Assistant Professor Dr. Aree  Cheevakasemsook

กรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
006_เปรมฤทัย รัตนวลัย-001-2in.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย
Assistant Professor Dr. Premruetai  Noimuenwai

กรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

007_สุพัตรา ช่างสุพรรณ-002-2in.jpg
อาจารย์สุพัตรา  ช่างสุพรรณ
Lec. Supattra  Changsuphan

กรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

004_สุมัจฉา มานะชีวกุล-001-2in.jpg
อาจารย์สุมัจฉรา  มานะชีวกุล
Lec. Sumatchara  Manachevakul

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


กาญจนา ประกิตติกุล.jpg
นางกาญจนา  ประกิตติกุล
Mrs.Kanchana  Prakittikul

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

 

ผู้เข้าชม 2931 คน UPDATE วันที่ 10/10/2016 4:03:50 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin