ผู้บริหารประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร

ผู้บริหารประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

001_สุทธิพร มูลศาสตร์-002-2in.jpgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
Assistant Professor Dr. Sutteeporn Moolsart

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

007B-เรณููการ์ ทองคำรอด-[พบ].jpgอาจารย์ ดร.เรณุการ์  ทองคำรอด 
Dr. Renukar  Thongkhamro

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
53980bd2-0560-4e6c-9403-c94f19aedac6.jpg
รองศาสตร์ตราจารย์ พ.ต.อ. หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว 
Associate Professor Police Colonel Duagkamol Pinchaleaw

กรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
002A-อารี ชีวเกษมสุข-[พบ.jpgรองศาสตราจารย์ ดร.อารี  ชีวเกษมสุข
Assistant Professor Dr. Aree  Cheevakasemsook

กรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
006_เปรมฤทัย รัตนวลัย-001-2in.jpgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย
Assistant Professor Dr. Premruetai  Noimuenwai

กรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
004_สุมัจฉา มานะชีวกุล-001-2in.jpgอาจารย์สุมัจฉรา  มานะชีวกุล
Lec. Sumatchara  Manachevakul

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
กาญจนา ประกิตติกุล3.jpgนางกาญจนา  ประกิตติกุล
Mrs.Kanchana  Prakittikul

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


 

ผู้เข้าชม 4203 คน UPDATE วันที่ 2/28/2019 3:33:31 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin