แจ้งกำหนดวัน เวลา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

                 วันเสาร์ที่  26  สิงหาคม  2560  เวลา  08.00 - 21.00 น.

                วันอาทิตย์ที่  27  สิงหาคม  2560  เวลา  08.00 - 16.00 น.

**  ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถจองห้องพักใน มสธ. ด้วยตนเอง  โทร.  8713,  8716 **
ผู้เข้าชม 437 คน UPDATE วันที่ 7/20/2017 3:13:10 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin