สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

            9/9 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

         หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-8036-7,  หมายเลขโทรสาร 02-503-2620

         อีเมล์  nsoffice@stou.ac.th     เว็บไซต์ http://nursing.stou.ac.th


School of Nursing, Sukhothai Thammathirat Open University

9/9 Chaengwattana Rd., Bangpood, Pakkret,

Nonthaburi, 11120, Thailand.

Tel. +66 2504 8036-7

Fax : +66 2503 2620

e-mail : nsoffice@stou.ac.th 

website: http://nursing.stou.ac.th


ผู้เข้าชม 4608 คน UPDATE วันที่ 6/22/2016 3:50:26 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin