ความเป็นมา

Untitled Document

               สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 โดยพัฒนามาจากคณะทำงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการศึกษาพยาบาลโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ทั้งนี้สาขาวิชาดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 โดยปีแรกเปิดรับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากกองประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข มาแล้ว ต่อมาปีการศึกษา 2528 สาขาวิชาฯ ได้ปรับหลักสูตรเพื่อรองรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 2 ซึ่งบรรจุเป็นพยาบาลระดับต้นหรือพยาบาลเทคนิค โดยขยายการเปิดรับครอบคลุมกลุ่มพยาบาลระดับต้นในปีดังกล่าวเป็นต้นมา ในระยะแรกนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต่อมาได้มีพยาบาลระดับต้นที่ทำงานอยู่ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ อาทิ สังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง

              สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรล่าสุด โดยทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 และเปิดสอนด้วยหลักสูตรปรับปรุงมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 และได้ขยายโอกาสไปยังพยาบาลไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ด้วย ปัจจุบันสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 11,374 คน ซึ่งจำนวนนี้เป็นพยาบาลไทยที่ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย รวม 10 คน (ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551)

             เมื่อสภาการพยาบาลมีนโยบายในการเพิ่มการผลิตพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการให้บริการทางสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันรวม 6 รุ่น กล่าวคือ รุ่นที่ 1 จำนวน 81 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 88 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 27 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 55 คน รุ่นที่ 5 จำนวน 60 คน และรุ่นที่ 6 จำนวน 37 คน รวม 348 คนปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 131 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2554) นอกจากนี้ สาขาวิชายังมีแผนการเปิดรับนักศึกษาแขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในปีการศึกษา 2555

            โดยสรุป สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบการสอนทางไกล 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี ) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล ซึ่งจากการติดตามผลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ของสาขาวิชา พบว่า ผู้เรียนพึงพอใจและเป็นประโยชน์ต่อตัวบัณฑิต/มหาบัณฑิต และหัวหน้างาน รวมทั้งบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สังคม และประเทศชาติ

ผู้เข้าชม 3600 คน UPDATE วันที่ 11/17/2015 1:48:03 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin