ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 4"

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 4” ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 5,800 บาท (อัตรานี้รวมเอกสาร วัสดุประกอบการฝึกอบรม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม)  ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Continuing Nursing Education Unit; CNEU) โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.stou.ac.th/study/projects/training/appTraining/appform.htm

16713.jpg

ผู้เข้าชม 107 คน UPDATE วันที่ 5/25/2019 6:59:11 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin