วัตถุประสงค์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในทุกระดับปริญญาและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาทางไกล รวมทั้งพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกลให้มีคุณภาพและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
2.  เพื่อศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพยาบาลและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการโดยร่วมมือกับสถาบันภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3.  เพื่อให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในวิชาชีพและประชาชน รวมทั้งเป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในและต่างประเทศ          
4.  เพื่อจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย

ผู้เข้าชม 4762 คน UPDATE วันที่ 11/2/2013 2:31:39 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin