ระดับปริญญาตรี

   
   1. การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

            รายละเอียด  http://tempuri.org/tempuri.html
   
   2. ประกาศ!! หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) จัดการเรียนการสอนถึงปีการศึกษา 2558 เท่านั้น 1238930189.gif

            หนังสือแจ้งการปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

            แบบสำรวจนกศึกษา

         (ขอให้นักศึกษาทุกท่านตอบแบบสำรวจจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่ตกค้าง เพื่อให้สาขาดำเนินการติดต่อกับท่านได้สะดวก)


ผู้เข้าชม 78888 คน UPDATE วันที่ 11/23/2018 1:57:59 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin