ระดับปริญญาตรี


     1. กำหนดการการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 1238930189.gif   

______________________________________________________________________________________

                                                                      ภาคการศึกษา 1/2558


    1. ชุดวิชา 51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล 1238930189.gif

        กิจกรรมประจำชุดวิชา 51201

    2. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1238930189.gif

          ศูนย์บริการศึกษาเฉพาะกิจ

    3.  ชุดวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล  1238930189.gif

        กิจกรรมประจำชุดวิชา 51206   

           บทความที่ 1,         

           - บทความที่ 2 

______________________________________________________________________________________

                                                                       ภาคการศึกษา 2/2558


    1. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับการพยาบาล 1238930189.gif

             กิจกรรมชุดวิชา 51103

    2. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  1238930189.gif

        คู่มือฝึกเสริมทักษะปฏิบัติการชุดวิชา 51105 ประจำการศึกษาที่ 2/2558 (ใช้คู่มือฝึกฯ ฉบับ กันยายน 2556)
         สถานการณ์กิจกรรมที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

    3. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  1238930189.gif 
    4. ชุดวิชา 51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล (20-24 กรกฎาคม 2559) 1238930189.gif 
  ______________________________________________________________________________________
 ประชาสัมพันธ์
   
  1. การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

            รายละเอียด   http://www.tnc.or.th/node/3243
   
   2. ประกาศ!! หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) จัดการเรียนการสอนถึงปีการศึกษา 2558 เท่านั้น 1238930189.gif

            หนังสือแจ้งการปิดหลักสูตร

            แบบสำรวจนกศึกษา

         (ขอให้นักศึกษาทุกท่านตอบแบบสำรวจจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่ตกค้าง เพื่อให้สาขาดำเนินการติดต่อกับท่านได้สะดวก)


ผู้เข้าชม 67567 คน UPDATE วันที่ 6/9/2016 2:59:09 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin