สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 1 ระดับ 2 หลักสูตร คือ

ระดับปริญญาโท

1.

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555-TQF)

2.

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555-TQF)

ระยะเวลาการศึกษา

- ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
แรกที่เข้าศึกษา

ระบบการสอนด้วยระบบ e-Learning

หมายเหตุ กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล

Master of Nursing Science Program in Nursing Administration

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)

อักษรย่อ

พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Nursing Science (Nursing Administration)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.N.S. (Nursing Administration)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1.

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาการพยาบาลรับรองในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2.

มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

3.

มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับสุขภาพทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน

5.

มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่เป็นปัจจุบัน และ

6.

มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-6 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้
ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

คำอธิบายชุดวิชา

 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Master of Nursing Science Program in Community Health Nurse Practitioner

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

อักษรย่อ

พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Nursing Science (Community Health Nurse Practitioner)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.N.S. Community Health Nurse Practitioner)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1.

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง

2.

มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

3.

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพยาบาลในหน่วยงานด้านสุขภาพหรือในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.

มีวุฒิประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จากหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง

5.

มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่เป็นปัจจุบัน และ

6.

มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

 

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

คำอธิบายชุดวิชิชา

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3057 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ
 
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป

จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 26-December-2014 4:25 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.

ผู้เข้าชม 32472 คน UPDATE วันที่ 2/16/2015 2:57:24 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin