คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

    A.Pornjan.jpg
รองศาสตราจารย์พรจันทร์  สุวรรณชาต
Associate Professor Pornjun  Suwannachart

e-mail; spornjun@yahoo.com

วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download    ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png  ภาษาไทย   English


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

teacher_14.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีนวล สถิตย์วิทยานันท์
Associate Professor Dr. Seenual  Sadhiwithayanon

e-mail; sstit@hotmail.com

วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download    ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png  ภาษาไทย   English
002_วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล-001-2in.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี  เอี่ยมสวัสดิกุล
Associate Professor Dr. Warinee  Iemsawasdikul


วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download  ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png  ภาษาไทย   English
008_มุกดา ตันชัย-002-2in.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา  หนุ่ยศรี
Associate Professor Dr. Mukda  Nuysri


วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download  ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png   ภาษาไทย   English
Boontip4.jpg
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี
Professor Dr. Boontip  Siritarungsri


วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download  ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png  ภาษาไทย   English
DSC_4095-01.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล
Associate Professor Dr. Somjai  Puttapitukpol

e-mail; pusomjai@gmail.com

วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download   ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png   ภาษาไทย   English
53980bd2-0560-4e6c-9403-c94f19aedac6.jpg
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล  ปิ่นเฉลียว
Associate Professor Police Colonel 
Duangkamol  Pinchaleaw
   
  

วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download   ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png   ภาษาไทย   English
001_สุทธิพร มูลศาสตร์-002-2in.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์
Assistant Professor Dr. Sutteeporn  Moolsart


วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download   ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png   ภาษาไทย   English
002A-อารี ชีวเกษมสุข-[พบ.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี  ชีวเกษมสุข
Associate Professor Dr. Aree  Cheevakasemsook


วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download   ประวัติ   adobe-pdf 20x20.png   ภาษาไทย   English
006_เปรมฤทัย รัตนวลัย-001-2in.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย
Assistant Professor Dr. Premruetai  Noimuenwai


วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download   ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png   ภาษาไทย   English
005_พัทยา แก้วสาร-002-2in.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทยา  แก้วสาร
Assistant Professor Dr. Pattaya  Kaewsan


วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download   ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png   ภาษาไทย   English
007B-เรณููการ์ ทองคำรอด-[พบ].jpg
อาจารย์ ดร.เรณุการ์  ทองคำรอด
Dr. Renukar  Thongkhamrod


วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download   ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png   ภาษาไทย   English
อ.นภาเพ็ญ.jpg
อาจารย์ พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ  จันทขัมมา
Major Dr.  Napaphen Jantacumma


วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download   ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png   ภาษาไทย   English
007_สุพัตรา ช่างสุพรรณ-002-2in.jpg
อาจารย์สุพัตรา  ช่างสุพรรณ
Instructor Supattra  Changsuphan


วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download   ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png   ภาษาไทย   English

004_สุมัจฉา มานะชีวกุล-001-2in.jpg
อาจารย์สุมัจฉรา  มานะชีวกุล
Instructor  Sumatchara  Manachevakul


วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download   ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png   ภาษาไทย   English
003A-กาญจนา ศรีสวัสดิ์-[พบ.jpgอาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์
Dr. Kanjana Srisawad


วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download   ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png   ภาษาไทย   English
001A-พรณ์ศา แสนบุญส่ง-[พบ.].jpg

อาจารย์พรณิศา แสนบุญส่ง
Instructor  Pornnisa Sanboonsong


วุฒิการศึกษา word 20x20.png Download   ประวัติ  adobe-pdf 20x20.png   ภาษาไทย   English


 
ผู้เข้าชม 14797 คน UPDATE วันที่ 5/7/2019 3:46:45 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin