คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

    A.Pornjan.jpg         
รองศาสตราจารย์พรจันทร์  สุวรรณชาต
Associate Professor Pornjun  Suwannachart

  e-mail; spornjun@yahoo.com

  
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

teacher_14.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีนวล สถิตย์วิทยานันท์
  Associate Professor Dr. Seenual  Sadhiwithayanon

  e-mail; sstit@hotmail.com

 
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)

002_วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล-001-2in.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี  เอี่ยมสวัสดิกุล
  Associate Professor Dr. Warinee  Iemsawasdikul

  e-mail; warineei@yahoo.com

  
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)

008_มุกดา ตันชัย-002-2in.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา  หนุ่ยศรี
  Associate Professor Dr. Mukda  Nuysri

  e-mail; nmukda@yahoo.com


  
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)
Boontip4.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี
  Associate Professor Dr. Boontip  Siritarungsri

  e-mail; boontip@gmail.com


  
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)
DSC_4095-01.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล
  Associate Professor Dr. Somjai  Puttapitukpol
  
  e-mail; pusomjai@gmail.com


  
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)
53980bd2-0560-4e6c-9403-c94f19aedac6.jpg
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล  ปิ่นเฉลียว
  Associate Professor Police Colonel
  Duangkamol  Pinchaleaw

  e-mail; dpinchaleaw@gmail.com

  
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)
001_สุทธิพร มูลศาสตร์-002-2in.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์
  Assistant Professor Dr. Sutteeporn  Moolsart

  e-mail; sutteeporn@yahoo.com

  
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)
ผศ. ดร.อารี  ชีวเกษมสุข.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  ชีวเกษมสุข
  Assistant Professor Dr. Aree  Cheevakasemsook

  e-mail; areecheeva@gmail.com

  
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)
006_เปรมฤทัย รัตนวลัย-001-2in.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย
  Assistant Professor Dr. Premruetai  Noimuenwai

  e-mail; premruetairat@yahoo.com

  
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)

005_พัทยา แก้วสาร-002-2in.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทยา  แก้วสาร
  Assistant Professor Dr. Pattaya  Kaewsan

  e-mail; pattrakaew22@gmail.com

  
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)
อาจารย์เรณุการ์  ทองคำรอด 2 นิ้ว.jpg
อาจารย์ ดร.เรณุการ์  ทองคำรอด
  Dr. Renukar  Thongkhamrod

  e-mail; trenukar@hotmail.com

  
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)
อ.นภาเพ็ญ.jpg
      อาจารย์ พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ  จันทขัมมา

       e-mail
; napaphen_ja@hotmail.com
         
        ประวัติ (ไทย)
007_สุพัตรา ช่างสุพรรณ-002-2in.jpg
อาจารย์ สุพัตรา  ช่างสุพรรณ
  Lec. Supattra  Changsuphan

  e-mail; maprangwan19@gmail.com

  
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)
004_สุมัจฉา มานะชีวกุล-001-2in.jpg
อาจารย์ สุมัจฉรา  มานะชีวกุล
  Lec. Sumatchara  Manachevakul

  e-mail; ajnancando@hotmail.com

  
  ประวัติ (ไทย) Profile (English)Untitled Document ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


 
ผู้เข้าชม 11543 คน UPDATE วันที่ 5/7/2018 11:02:28 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin