ปรัชญา

                      สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความเชื่อว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เป็นเฟืองจักรในการ พัฒนาประเทศ จึงมุ่งจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องระหว่างการเรียนการสอนในวิชาชีพอย่างมีคุณภาพกับการให้นักศึกษา เรียนรู้ โดยไม่แยกวิถีการเรียนรู้ออกจากชีวิตการทำงานและครอบครัว และเชื่อว่าผู้เรียนเป็นผู้มีวุฒิภาวะสามารถวางแผนการศึกษาของตนเอง ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม รวมทั้งเป็นคนดีของสังคม สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นไปตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ

 
ผู้เข้าชม 1312 คน UPDATE วันที่ 10/12/2012 1:52:26 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin