ปรัชญา

                      สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความเชื่อว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เป็นเฟืองจักรในการพัฒนาประเทศ จึงมุ่งจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องระหว่างการเรียนการสอนในวิชาชีพอย่างมีคุณภาพกับการให้นักศึกษาเรียนรู้โดยไม่แยกวิถีการเรียนรู้ออกจากชีวิตการทำงานและครอบครัว และเชื่อว่าผู้เรียนเป็นผู้มีวุฒิภาวะสามารถวางแผนการศึกษาของตนเอง ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม รวมทั้งเป็นคนดีของสังคม สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

 
ผู้เข้าชม 1517 คน UPDATE วันที่ 3/16/2019 8:00:04 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin